Statistika Nderkombetare


 

Përfaqësimi i Femrave në Parlament – Klasifikimi Botëror

Nr.

Shteti

Dhoma e Ulët ose Parlamenti

Dhoma e Lartë ose Senati

Viti

Nr. Total *

Femra

%

Viti

Nr Total

Femra

%

1 Rwanda

9 2008

80

45

56.3%

9 2011

26

10

38.5%

2 Andorra

4 2011

28

14

50.0%

3 Cuba

1 2008

586

265

45.2%

4 Sweden

9 2010

349

156

44.7%

5 Seychelles

9 2011

32

14

43.8%

6 Finland

4 2011

200

85

42.5%

7 South Africa

4 2009

400

169

42.3%

4 2009

53

17

32.1%

(*) Për shkak të specifikës së këtij portali dhe statistikave të paraqitura, në tabelat e mësipërme figurojnë vetëm Emër Mbiemër i vendimarrëseve Femra.

Nese deshironi te publikoni ne kete portal nje statistike tjeter, ju lutem klikoni ne vijim.

 

Shënim: Statistikat e mësipërme janë mbledhur në sajë të punës në terren të koordinatoreve të kësaj iniciative nga të gjitha qytetet e Shqipërisë dhe bashkëpunimit me institucionet përkatëse. Edhe pse janë bërë të gjitha përpjekjet për të siguruar një informacion të saktë dhe të përditësuar, mund të ekzistojnë pasaktësi. Për çdo pasaktësi që mund tëvini re, ju lutem të na informoni, që të proçedojmë menjëherë me ndryshimin përkatës. Rrjeti i Grave Barazi në Vendimmarrje, e ka realizuar këtë portal për informim të përgjithshëm të publikut dhe nuk mban përgjegjësi për ndonjë pasaktësi të informacionit statistikor të publikuar.